Partneři

Provoz linky STOPonline.cz zajišťujeme díky významné spolupráci několika partnerů jakými jsou INHOPE, INSAFE, Národní centrála proti organizovanému zločinu, Národní bezpečnostní tým CSIRT.CZ, Národní centrum bezpečnějšího Internetu, Evropské komise a dalších subjektů, kteří se podílejí na realizaci projektu Safer Internet.

Inhope

International Association of Internet Hotlines je celosvětové sdružení horkých linek, které má 51 členů ve 45 zemích. Spolupráce v rámci INHOPE probíhá na základě úzké spolupráce s EUROPOLEM a INTERPOLEM. Společným cílem členů je efektivně řešit obsah se sexuálně zneužívanými dětmi, zabraňovat dalšímu šíření takového obsahu a přispívat k bezpečnějšímu internetovému prostředí pro děti a dospívající.

CZ.NIC jako provozovatel české národní linky STOPonline.cz se stal členem INHOPE 14. června 2017.

Insafe

Evropská síť osvětových center podporující bezpečnější a lepší využívání Internetu. Úkolem center je umožnit veřejnosti pozitivní, bezpečné a efektivní využívání online technologií. INSAFE vyžaduje sdílenou odpovědnost vlády, pedagogických pracovníků, rodičů, médií, průmyslu a dalších významných činitelů, za ochranu práv a potřeb občanů, obzvláště pak dětí a mladistvých.

policie ncoz

Úkolem Policie ČR je chránit bezpečnost osob a majetku, veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti. Policie plní úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, předpisy Evropské unie a mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu České republiky. V rámci Policie ČR úzce spolupracujeme především s Národní centrálou proti organizovanému zločinu, konkrétně se sekcí Kybernetické kriminality a to na základě společného memoranda o spolupráci.

csirt

CSIRT.CZ je národní bezpečnostní tým, jehož cílem je spolupráce se subjekty v rámci České republiky, poskytovateli obsahu, bankami, bezpečnostními složkami, akademickým sektorem, úřady státní správy a dalšími institucemi v oblasti bezpečnosti informačních technologií. V rámci naplňování těchto cílů se členové týmu podílejí i na zpracování hlášení přicházejících prostřednictvím linky STOPonline.cz a na vyhodnocování obsahu.

csirt

Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI), je neziskové, nevládní sdružení, jehož cílem je přispívat ke zvýšení bezpečnosti užívání Internetu a online technologií. NCBI je hlavním koordinátorem projektu SIC CZ (Safer Internet). Sdružení CZ.NIC je v rámci tohoto projektu odpovědné za provoz lynky STOP online.cz a podílí se na osvětových aktivitách.

csirt

Významným partnerem projektu je Evropská komise, která je orgánem nezávislým na členských státech a jejím hlavním cílem je hájit hodnoty Unie. Mezi tyto hodnoty patří především úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost a dodržování lidských práv. S cílem hájít tyto hodnoty je zřízena a provozována i linka STOP online.cz. Evropská komise se prostřednictvím Nástroje pro propojení Evropy (CEF) v rámci projektu SIC CZ (č. 2015-CZ-IA-0018) podílí na spolufinancování linky STOP online.cz